ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2483 อาศัยศาลาขนาดเล็กเป็นที่เรียน โรงเรียนจัดตั้งขึ้นตามความประสงค์ของราษฎร หมู่ที่ 5 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายเวส เพชรานนท์ นายอำเภอ เป็นประธานในการเปิดโรงเรียน นายมนต์ จันทร์ดี เป็นกรรมการ ได้ทำการย้ายนักเรียนโรงเรียนวัดบางทะลุและโรงเรียนวัดนาพรม ที่อยู่ในเขตใกล้เคียงมาเรียน นายจ่าง ทับทิมสุวรรณ เป็นครูใหญ่
          พ.ศ. 2495 ราษฎรหมู่ที่ 5 ได้พร้อมใจกันจัดสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 28,450 บาท และยกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นของโรงเรียน บนเนื้อที่ 4 ไร่ 35 ตารางวา อาคารเรียนเป็นแบบ ป.1 สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2496 และได้ทำการเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)” เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มีครู 3 คน คือ
                    1. นายลอย      นุ่มสวน           ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
                    2. นายห่อ        เสรีรักษ์           ดำรงตำแหน่งครู
                    3. นายประมวญ หอมจันทร์        ดำรงตำแหน่งครู
                    4. นายทบ       อินทราพงษ์      ตำแหน่งนักการ
          พ.ศ. 2512 โรงเรียนฯ จัดสร้างศาลา 1 หลัง เพื่อใช้บำเพ็ญกุศลและเป็นห้องเรียน ได้รับเงินบริจาคทั่วไป จำนวน 12,000 บาท
          พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณจัดสร้างบ้านพักครู 1 หลัง จำนวนเงิน 200,000 บาท
          พ.ศ. 2517 สร้างรั้วถาวรด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน เป็นเงิน 22,000 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักการและประชาชน
          พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ 501 จำนวน 5 ห้อง เป็นเงิน 15,000 บาท และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข จำนวน 3 ห้องเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 200,000 บาท
          พ.ศ.2521 ได้รับเงินงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข จำนวน 4 ห้องเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 320,000 บาท และรื้ออาคารเรียนหลังแรก
          พ.ศ. 2523 สร้างศาลาไทย ประชาชนบริจาคเป็นเงิน 15,150 บาท
          พ.ศ. 2524 สร้างโรงฝึกงาน เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท
          พ.ศ. 2526 สร้างรั้วโรงเรียนถาวรด้านทิศใต้ เป็นเงิน 20,000 บาท
          พ.ศ. 2531 ต่อเติมห้องครัวในโรงฝึกงาน ติดตั้งถังน้ำประปา อ่างล้างมือ ด้วยเงินบริจาค 35,000 บาท
          พ.ศ. 2532 รื้ออาคารที่ใช้บำเพ็ญกุศลเพื่อจัดสร้างห้องสมุด เป็นเงินบริจาค
          พ.ศ. 2535 จัดสร้างรั้วทางทิศตะวันออกแทนรั้วเก่าที่ชำรุด ด้วยเงินบริจาค 75,797 บาท
          พ.ศ. 2536 สร้างอาคารเรียนสำหรับชั้นอนุบาลแบบชั้นเดียว ขนาด 2 ห้องเรียน ด้วยเงินบริจาค 365,150 บาท
          พ.ศ. 2542 ขอเปิดทำการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการขยายโอกาสทางการเรียน โดย นายอนิรุทธ์ บัวทอง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างฯ
          พ.ศ. 2544 จัดสร้างอาคารเรียนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาโดยต่อเติมจากอาคารชั้นอนุบาลจำนวน 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 750,000 บาท
          พ.ศ. 2560 ปิดทำการการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6