วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง ฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่ศาสตร์พระราชา มุ่งสู่คุณภาพการศึกษาเทียบเคียงสากล ชุมชนร่วมพัฒนา