พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นพลเมืองโลก
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงสากล
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
4. ส่งเสริมการช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการการศึกษา
5. ส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
6. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนและองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นพลเมืองโลกที่ดี และได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
4. การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบ มีคุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบและคุ้มค่า
5. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและนำศาสตร์พระราชาไปใช้ได้จริง
6. ชุมชนและองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน