คณะผู้บริหาร

นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววาสนา โพธิ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางกันทิมา เอียงสวาท
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนัยนา ศรีประชา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและหัวหน้าการศึกษาปฐมวัย

นายนพดล ศรีประชา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป