คณะผู้บริหาร

นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววาสนา โพธิ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางบุบผา แก้วแดง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางกันทิมา เอียงสวาท
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนพดล ศรีประชา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางนัยนา ศรีประชา
หัวหน้าการศึกษาปฐมวัย