กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววาสนา โพธิ์ทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเจนจิรา ขำสวัสดิ์
ครูจ้างสอน