งานสนับสนุนการสอน

นางสาวอัจฉรี รักนุ้ย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเปรมวดี หิตะโกวิท
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวสุกาญดา รักขันโท
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวสุภาพ รื่นรวย
นักการ