งานสนับสนุนการสอน

นางสาวอัจฉรี รักนุ้ย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุทธวีย์ ใจสงัด
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวชลธิชา พุ่มแก้ว
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวสุภาพ รื่นรวย
นักการ