ครูประจำชั้น

นางนัยนา ศรีประชา
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒,๓

นางกันทิมา เอียงสวาท
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นางบุบผา แก้วแดง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

นายนที งามขำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

นายนพดล ศรีประชา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

นางสาวธนัชพร สุวรรณานุสรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นางสาววาสนา โพธิ์ทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖