คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิศาลวัชรกิจ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย น้อยแสง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูขันติวัชรคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิพัฒน์วัชโรทัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกำจร เดชเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชอบ แกล้งกลั่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ รื่นจินดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา สิทธิโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกันทิมา เอียงสวาท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างฯ
เบอร์โทร :